The Terms and Conditions were last updated on 27 maj 2021

1. Uvod

Ti pogoji veljajo za to spletno mesto in za transakcije, povezane z našimi izdelki in storitvami. Morda vas bodo zavezale dodatne pogodbe, povezane z vašim odnosom z nami, ali kateri koli izdelki ali storitvami, ki jih prejmete od nas. Če so katere koli določbe dodatnih pogodb v nasprotju z določili teh pogojev, bodo določbe teh dodatnih pogodb nadzirale in prevladale.

2. Vezava

Z registracijo, dostopom ali drugačno uporabo te spletne strani se strinjate, da vas zavezujejo ti spodaj navedeni pogoji in določila. Že sama uporaba te spletne strani pomeni poznavanje in sprejemanje teh pogojev. V nekaterih posebnih primerih vas lahko tudi prosimo, da se izrecno strinjate.

3. Elektronska komunikacija

Z uporabo tega spletnega mesta ali elektronsko komunikacijo z nami se strinjate in potrjujete, da lahko z vami komuniciramo v elektronski obliki na naši spletni strani ali tako, da vam pošljemo e-pošto in se strinjate, da so vsi dogovori, obvestila, razkritja in druga komunikacija, ki jih vam elektronsko zagotavljajo, da izpolnjujejo katere koli zakonske zahteve, vključno, vendar ne omejeno na zahtevo, da morajo biti taka sporočila v pisni obliki.

4. Intelektualna lastnina

Mi ali naši dajalci licenc imamo v lasti in nadzor nad vsemi avtorskimi pravicami in drugimi pravicami intelektualne lastnine na spletnem mestu ter podatki, informacijami in drugimi viri, ki so prikazani ali dostopni na spletnem mestu.

4.1 Vse pravice so pridržane

Če posebna vsebina ne določa drugače, vam pod avtorskimi pravicami, blagovnimi znamkami, patenti ali drugimi pravicami intelektualne lastnine ne podelite licence ali katere koli druge pravice. To pomeni, da na tej spletni strani ne boste uporabljali, kopirali, reproducirali, izvajali, prikazovali, distribuirali, vgrajevali v kateri koli elektronski medij, spreminjali, izvajali obratnega inženirstva, razstavljali, prenašali, prenašali, prenašali, monetizirali, prodajali, tržili ali komercializirali virov na tej spletni strani. v kakršni koli obliki, brez našega predhodnega pisnega dovoljenja, razen in le, če ni drugače določeno v predpisih obveznega prava (kot je pravica do citiranja).

5. Tretje osebe

Naše spletno mesto lahko vključuje hiperpovezave ali druge reference na spletna mesta drugih strank. Vsebine spletnih strani drugih strank, na katere je povezava s tega spletnega mesta, ne spremljamo ali pregledujemo. Za izdelke ali storitve, ki jih ponujajo druga spletna mesta, veljajo veljavni pogoji teh tretjih oseb. Izraženih mnenj ali gradiva, ki se pojavlja na teh spletnih mestih, nismo nujno deliti ali podpirati.

Ne bomo odgovorni za kakršno koli varstvo zasebnosti ali vsebino teh spletnih mest. Prevzemate vsa tveganja, povezana z uporabo teh spletnih mest in z njimi povezanih storitev tretjih oseb. Ne bomo sprejeli nobene odgovornosti za kakršno koli izgubo ali škodo na kakršen koli način, ne glede na povzročeno, ki je posledica razkritja osebnih podatkov tretjim osebam.

6. Odgovorna uporaba

Z obiskom našega spletnega mesta se strinjate, da ga uporabljate samo za namene, ki so predvideni in dovoljeni s temi pogoji, vsemi dodatnimi pogodbami z nami ter veljavnimi zakoni, predpisi in splošno sprejetimi spletnimi praksami in smernicami v panogi. Našega spletnega mesta ali storitev ne smete uporabljati za uporabo, objavo ali distribucijo kakršnega koli materiala, ki je sestavljen iz (ali je povezan z zlonamerno računalniško programsko opremo); uporabljati podatke, zbrane z našega spletnega mesta, za kakršno koli dejavnost neposrednega trženja ali izvajati sistematične ali avtomatizirane dejavnosti zbiranja podatkov na naši spletni strani ali v zvezi z njo.

Vključevanje v kakršno koli dejavnost, ki povzroča ali bi lahko povzročila škodo na spletnem mestu ali moti delovanje, razpoložljivost ali dostopnost spletnega mesta, je strogo prepovedano.

7. Predložitev idej

Ne posredujte nobenih idej, izumov, avtorskih del ali drugih informacij, ki bi se lahko štele za vašo lastno intelektualno lastnino, ki bi nam jih želeli predstaviti, razen če smo najprej podpisali sporazum o intelektualni lastnini ali sporazum o nerazkritju. Če nam jo razkrijete brez take pisne pogodbe, nam podelite svetovno, nepreklicno, neizključno, brezplačno licenco za uporabo, reprodukcijo, shranjevanje, prilagajanje, objavo, prevajanje in distribucijo vaše vsebine v katerem koli obstoječem ali prihodnjem mediju.

8. Prenehanje uporabe

Po lastni presoji lahko kadar koli spremenimo ali ukinemo dostop do spletnega mesta ali katere koli storitve na njem, začasno ali trajno. Strinjate se, da ne bomo odgovorni vam ali nobeni tretji osebi za kakršno koli spremembo, začasno ustavitev ali ukinitev vašega dostopa do spletnega mesta ali njegove uporabe ali katere koli vsebine, ki ste jo morda dali na spletno mesto. Ne boste upravičeni do nobenega nadomestila ali drugega plačila, tudi če se nekatere funkcije, nastavitve in / ali katera koli Vsebina, ki ste jo prispevali ali ste jo zaupali, trajno izgubijo. Na našem spletnem mestu ne smete zaobiti ali obiti nobenih ukrepov za omejitev dostopa.

9. Garancije in odgovornost

Nobena določba tega oddelka ne bo omejevala ali izključevala kakršne koli zakonske garancije, ki bi jo bilo nezakonito omejiti ali izključiti. Ta spletna stran in vsa vsebina na njej je na voljo “takšna kot je” in “kolikor je na voljo” in lahko vključuje netočnosti ali tiskarske napake. Izrecno zavračamo kakršna koli jamstva, bodisi izrecna bodisi implicitna, glede razpoložljivosti, natančnosti ali popolnosti Vsebine. Ne jamčimo, da:

  • to spletno mesto ali naša vsebina bo ustrezala vašim zahtevam;
  • to spletno mesto bo na voljo neprekinjeno, pravočasno, varno ali brez napak.

Nič na tej spletni strani ne predstavlja niti ne bi smelo predstavljati pravnega, finančnega ali zdravstvenega nasveta katere koli vrste. Če potrebujete nasvet, se posvetujte z ustreznim strokovnjakom.

Naslednje določbe tega oddelka se bodo uporabljale v največji možni meri, ki jo dovoljuje veljavna zakonodaja, in ne bodo omejevale ali izključevale naše odgovornosti za kakršno koli zadevo, za katero bi bilo nezakonito ali nezakonito, če bi omejili ali izključili svojo odgovornost. V nobenem primeru ne bomo odgovorni za neposredno ali posredno škodo (vključno z morebitno škodo zaradi izgube dobička ali prihodkov, izgube ali poškodbe podatkov, programske opreme ali baze podatkov ali izgube ali škode na lastnini ali podatkih), ki bi nastala vam ali kateri koli tretji osebi. stranka, ki izhaja iz vašega dostopa do ali uporabe naše spletne strani.

Razen v kolikor katera koli dodatna pogodba izrecno določa drugače, naša maksimalna odgovornost za vso škodo, ki izhaja iz ali je povezana s spletnim mestom ali drugimi izdelki in storitvami, ki se tržijo ali prodajajo prek spletnega mesta, ne glede na tožbo, ki zahteva odgovornost ne glede na to, ali gre za pogodbo, pravičnost, malomarnost, predvideno ravnanje, odškodnino ali kako drugače), bo omejena na skupno ceno, ki ste nam jo plačali za nakup takšnih izdelkov ali storitev ali uporabo spletnega mesta. Takšna omejitev bo v celoti veljala za vse vaše zahtevke, dejanja in vzroke tožb vseh vrst in narave.

10. Zasebnost

Za dostop do našega spletnega mesta in / ali storitev boste morda morali v okviru postopka registracije navesti določene podatke o sebi. Strinjate se, da bodo vsi podatki, ki jih posredujete, vedno točni, pravilni in posodobljeni.

Razvili smo politiko za odpravljanje morebitnih težav glede zasebnosti. Za več informacij glejte našo Izjavo o zasebnosti in našo Politiko piškotkov .

11. Dostopnost

Zavezali smo se, da bomo vsebine, ki jih nudimo, dostopne invalidom. Če imate invalidnost in zaradi svoje invalidnosti ne morete dostopati do nobenega dela našega spletnega mesta, vas prosimo, da nas obvestite, vključno s podrobnim opisom težave, s katero ste se srečali. Če je težava zlahka prepoznavna in odpravljiva v skladu s standardnimi orodji in tehnikami informacijske tehnologije, jo bomo takoj rešili.

12. Omejitve izvoza / zakonska skladnost

Dostop do spletnega mesta z ozemelj ali držav, kjer je vsebina ali nakup izdelkov ali storitev, prodanih na spletnem mestu, prepovedan. Te spletne strani ne smete uporabljati v nasprotju z izvoznimi zakoni in predpisi Slovenia.

13. Dodelitev

Brez našega predhodnega pisnega soglasja ne smete v celoti ali delno prenesti, prenesti ali oddati pod pogodbo katere koli svoje pravice in / ali obveznosti v skladu s temi pogoji. Vsaka domnevna dodelitev, ki krši ta oddelek, bo nična.

14. Kršitve teh pogojev

Če na kakršen koli način kršite te pogoje, lahko brez poseganja v naše druge pravice v skladu s temi pogoji sprejmemo ukrepe, ki se nam zdijo primerni za obravnavo kršitve, vključno z začasno ali trajno prekinitvijo dostopa do spletnega mesta, kontaktiranjem ponudnik internetnih storitev zahteva, da blokira vaš dostop do spletnega mesta in / ali začne proti vam sodni postopek.

15. Odškodnina

Strinjate se, da nas boste odškodovali, branili in obdržali pred vsemi terjatvami, obveznostmi, škodo, izgubami in stroški, povezanimi s kršitvijo teh pogojev in veljavne zakonodaje, vključno s pravicami intelektualne lastnine in pravicami do zasebnosti. Takoj nam boste povrnili škodo, izgubo, stroške in izdatke, povezane s takimi zahtevki ali iz njih.

16. Opustitev

Neuveljavitev katere koli določbe teh pogojev in določb katerega koli sporazuma ali neizpolnitev možnosti odpovedi se ne šteje za opustitev takšnih določb in ne vpliva na veljavnost teh pogojev ali Sporazum ali kateri koli njegov del ali nadaljnja pravica do uveljavljanja vsake določbe.

17. Jezik

Ti pogoji se bodo razlagali in razlagali izključno v Slovenian. Vsa obvestila in korespondenca bodo napisana izključno v tem jeziku.

18. Celotni dogovor

Ti pogoji in določila skupaj z našo izjavo o zasebnosti in politiko piškotkov predstavljajo celoten dogovor med vami in GT Mobil d.o.o. v zvezi z vašo uporabo te spletne strani.

19. Posodabljanje teh pogojev

Te pogoje lahko občasno posodobimo. Vaša obveznost je, da redno preverjate te pogoje in določila glede sprememb ali posodobitev. Datum, naveden na začetku teh pogojev, je zadnji datum revizije. Spremembe teh pogojev in pogojev bodo začele veljati, ko bodo takšne spremembe objavljene na tej spletni strani. Vaša nadaljnja uporaba tega spletnega mesta po objavi sprememb ali posodobitev bo veljala kot obvestilo o tem, da se strinjate s temi določili in pogoji.

20. Izbira prava in pristojnosti

Te pogoje in določila ureja zakonodaja Slovenia. Za spore, povezane s temi pogoji, je pristojno sodišče Slovenia. Če sodišče ali drug organ ugotovi, da je kateri koli del ali določba teh pogojev neveljavna in / ali neizvršljiva v skladu z veljavno zakonodajo, bo tak del ali določba spremenjena, izbrisana in / ali izvršena v največji možni meri, tako da uresničijo namen teh pogojev. Na ostale določbe to ne bo vplivalo.

21. Kontaktni podatki

To spletno mesto je v lasti in upravlja GT Mobil d.o.o..

Glede teh določil in pogojev nas lahko kontaktirate na naši strani kontakt .

22. Download

Naše pogoje in določila lahko download prenesete tudi v obliki PDF.